Nederlandse
Koolzuur
Centrale

Veilig werken met koolzuur

Travailler en sécurité avec CO2

LCO
2
Liquid Carbon Dioxide
Français
Print

2kg cilinder:

Veilig werken met koolzuur


Koolzuur is een ongevaarlijk, vrij in de atmosfeer voorkomend, kleurloos en reukloos gas.
Ondanks zijn onschadelijke karakter, zijn er potentiële gevaren verbonden aan onoordeelkundig gebruik
of accidenteel vrijkomen van grotere hoeveelheden koolzuur.

De meeste ongevallen door verstikking met gassen zijn namelijk een gevolg van het negeren van veiligheidsprocedures. Daarnaast spelen onvoorziene omstandigheden ook vaak een rol.

De meeste ongevallen hebben een vast patroon, gekenmerkt door:
• niet goed toegepaste werkprocedures
• onvoldoende training en toezicht
• ontoereikend management

In de Benelux is een tweetal veiligheidsinformatiekaarten ‘koolzuur’ voor horecabedrijven beschikbaar. De veiligheidsinformatiekaarten, één voor België en één voor Nederland, zijn specifiek gericht op een veilig gebruik van koolzuur binnen horecagelegenheden en zijn in samenspraak met de industrie opgesteld.

De informatie is gebaseerd op de Europese en landelijke regelgeving (Commissie van de Europese Gemeenschappen: richtlijn 2000/39/EG van 8 juni 2000; België: Belgische Staatblad van 14 maart 2002; Nederland: Beleidsregel 4.4-9 Arbeidsomstandighedenwetgeving van 1 maart 2001). Deze regelgevingen zijn derhalve van toepassing op ieder bedrijf of organisatie waar met koolzuur wordt gewerkt.

De eigenaar van een horecagelegenheid is aansprakelijk voor ongevallen met koolzuur binnen zijn onderneming. Ga daarom vandaag nog bij uw eigen koolzuurinstallatie na of aan alle voorwaarden is voldaan.

Print en bevestig de veiligheidsinformatiekaart ‘koolzuur’ aan de muur van de opslagruimte waar koolzuurcilinders worden toegepast en/of opgeslagen.
De op deze website vermelde informatie is met de grootst mogelijk zorg en met de beschikbare kennis op het moment van uitgifte verzameld. Desondanks aanvaarden de samenstellers of verspreiders van de informatie geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten of onvolkomenheden.


Travailler en sécurité avec l’acide carbonique


L’acide carbonique est un gaz inoffensif, librement présent dans l’atmosphère, incolore et inodore. Malgré son caractère inoffensif, des dangers potentiels sont liés à l’utilisation sans discernement ou à la libération accidentelle d’importantes quantités d’acide carbonique.

Il faut savoir que la plupart des accidents par asphyxie avec des gaz résultent d’une négligence des procédures de sécurité. En outre, les circonstances imprévues jouent également souvent un rôle.

La plupart des accidents ont un schéma fixe, caractérisé par:
• des procédures de travail mal appliquées
• un manque de formation et de surveillance
• un management inadéquat

Dans le Benelux, deux cartons d’information de sécurité sur « l’acide carbonique » sont disponibles pour l’horeca. Les cartons de sécurité visent spécifiquement une utilisation sûre de l’acide carbonique au sein des établissements horeca et ils ont été rédigés en collaboration avec l’industrie.

Les informations sont basées sur la réglementation européenne et nationale (Commission des communautés européennes : directive 2000/39/CE du 8 juin 2000, Belgique : Moniteur belge du 14 mars 2002, Pays-Bas : Règle politique 4.4-9 Législation sur les conditions de travail du 1er mars 2001).

Ces réglementations s’appliquent par conséquent à toute entreprise ou organisation où l’on travaille avec l’acide carbonique.

Le propriétaire d’un établissement horeca est responsable des accidents avec l’acide carbonique au sein de son entreprise. Vérifiez donc encore aujourd’hui pour votre propre installation de gaz carbonique si toutes les conditions sont remplies.

Fixez le carton d’information de sécurité sur « l’acide carbonique » sur le mur du lieu de stockage où les réservoirs d’acide carbonique sont utilisés et/ou stockés.
Les informations sur ce site Web ont été rassemblées avec le plus grand soin possible et sont basées sur les connaissances disponibles au moment de l’édition. Néanmoins, les personnes responsables de la rédaction et de la diffusion de l’information n’endossent aucune responsabilité pour les conséquences des éventuelles erreurs ou imperfections.